Disc Norge

Teamsammensetning

Teamsammensetning- og utvikling med begrepsapperatet disc

I teamutvikling er målsettingen at de personer som jobber i prosjektgrupper og team bevisstgjøres og trenes spesielt i forhold til disse settingene. Her sees det spesielt på:

  • Definering av teamets oppgaver og mål
  • Hvordan rollene er fordelt i teamet i forhold til oppgaver, ansvar og myndighet, samt hva dette innebærer for den enkelte og teamet som helhet i forhold til å nå teamets mål
  • Teamets suksesskriterier/styrker og begrensninger i forhold til å løse teamets oppgaver og nå teamets mål.
  • Utfordringer knyttet til forskjellighet i atferd mellom enkeltindivider i teamet og hvordan dette kan påvirke effektiviteten
  • Hvordan bevisstgjøring på de individuelle forskjellene kan endre forutsetningene for måten vi samarbeider, kommuniserer og løser oppgavene på
  • Dynamikken i relasjoner mellom to og to
  • Teamets dynamikk
  • Hva denne sammensettingen og dynamikken betyr i forhold til å nå de ønskede resultater og mål for teamet
  • Teammedlemmenes eget ansvar for at teamet skal bli så effektivt som mulig

Atferdsstilene til medlemmene av en gruppe og samspillet mellom dem har svært mye å si for gruppens effektivitet.
For jobbing med team er det utviklet et DISC-basert teamverktøy som kalles Discus Team. Dette verktøyet er i dag integrert i Discus™.

Verktøyet gir en utfyllende analyse av gruppens dynamikk relatert til atferdsmessige styrker og begrensninger. Den gir også indikasjoner på lederstilen til dets leder sett i relasjon til ønsket lederstil for gruppen.

Sist, men ikke minst, inneholder Discus™ også en spennende relasjonsanalyse der man ser på dynamikken i relasjonen mellom to mennesker og hvordan likheter/ulikheter kan skape muligheter og begrensninger i relasjonen.

Potensialet i et team er større enn summen av enkeltindivider.

Varighet 2 dager

Bergen – Oslo – Trondheim – Stavanger