Disc Norge

Team utvikling -Team ledelse

Prosesser i teamsammensetning- og utvikling med begrepsapperatet disc

I en prosess i teamsammensetning- og utvikling er målsettingen å bevisstgjøre deg som leder og virksomheten på hvor viktig atferdsstilene til medlemmene i teamet er for samspillet og effektiviteten.

Potensialet i et team er større enn summen av enkeltindivider.

For å kunne forstå og utvikle den sosiale kompetansen og relasjonelle ferdigheter i organisasjoner, er du avhengig av å velge deg et begrepsapparat og verktøy som er enkelt å bruke, lett å forstå og effektivt å kommunisere gjennom.
Alle disse egenskapene finnes i DISC-modellen og dette er årsaken til DISC-modellens store suksess og utbredelse.
DISC-modellen er i dag verdens mest kjente og brukte begrepsapparat for å forstå og utvikle den sosiale kompetansen og relasjonelle ferdigheter hos enkeltmennesker.

Fordelen med å sette sammen team – basert på atferdstrekk og ønskete atferdsstiler – skyldes at teamet har ulike teamroller med forskjellige arbeidsoppgaver og innhold. Du oppnår at riktig person fyller riktig rolle og at teamet fungerer effektivt i alle faser fra idéfasen til avslutningsfasen. Hver enkelt får arbeide med det de er best til og dermed økes motivasjonen og arbeidsgleden.

I teamutvikling vil atferdsmessige styrker, begrensningerog utviklingsområder hos de forskjellige teammedlemmene kartlegges. Enkelte av teamets medlemmer er gode til å bidra med ideer og er gode startere, mens andre er gode til å koordinere og avslutte prosjekter. I tilfeller der det er mangler i en teamrolle skal teammedlemmene være ekstra oppmerksomme på at de i fellesskap utfyller denne manglende rollen.

Blant annet vil prosessen inneholde følgende problemstillinger:

  • Definering av teamets oppgaver og mål.
  • Hvordan rollene er fordelt i teamet i forhold til oppgaver, ansvar og myndighet, samt hva dette innebærer for den enkelte og teamet som helhet i forhold til å nå teamets mål.
  • Teamets suksesskriterier/styrker og begrensninger i forhold til å løse teamets oppgaver og nå teamets mål.
  • Utfordringer knyttet til forskjellighet i atferd mellom enkeltindivider i teamet og hvordan dette kan påvirke effektiviteten.
  • Hvordan bevisstgjøring på de individuelle forskjellene kan endre forutsetningene for måten vi samarbeider, kommuniserer og løser oppgaver på.
  • Dynamikken i relasjoner mellom to individer.
  • Teamets dynamikk.
  • Hva denne sammensettingen og dynamikken betyr i forhold til å nå de ønskede resultater og mål for teamet.
  • Foretrukket lederstil og coaching av teamet.
  • Teammedlemmenes eget ansvar for at teamet skal bli så effektivt som mulig.

For å sette sammen og utvikle et team benytter ca 2 500 norske virksomheter et DISC-basert analyseverktøy; Discus®, et «stateofthe art» – onlineverktøy.
Analyse- og samtalerktøyet gir en utfyllende analyse av gruppens dynamikk relatert til atferdsmessige styrker og begrensninger. Den gir indikasjoner til deg som leder om foretrukket lederstil for teamet.
Discus® har også en relasjonsanalyse for å avdekke dynamikken i relasjonen mellom to teamedlemmer og hvordan likheter/ulikheter i atferdstrekk kan skape muligheter og begrensninger i relasjonen mellom disse.

Varighet 4 ganger 2 dager med individuell coaching mellom samlingene.

Bergen – Oslo – Stavanger – Trondheim