Disc Norge

Testteknisk info

Testteknisk info om discus ® atferdsanalyse

Discus ™-produktene er basert på DISC-modellen. DISC-modellen ble utviklet av psykolog William Moulton Marston i USA i 1928.

DISC er i dag verdens mest kjente og brukte begrepsapparat for å øke menneskers selvinnsikt og forståelse på egne atferdstrekk og hvordan disse påvirker oss i forhold til vår måte å reagere og respondere på i forhold til ulike situasjoner og ulike personer i det daglige.
Økt forståelse og bevissthet på dette vil øke vår sosiale kompetanse og relasjonelle ferdigheter. Resultatet blir at vi begynner å forholde oss til andre mennesker på en mer innsiktsfull måte, tilpasser vår kommunikasjon og væremåte på en slik måte at vi oppnår mer av det vi ønsker i vårt samspill med andre.

Discus ™ bruker DISC som et begrepsapparat for mer effektivt å kunne forstå og jobbe med atferd og utvikle/bevisstgjøre mennesker.
Discus ™ -analysen er en atferdsanalyse som gir indikasjoner om en persons atferdstrekk, dvs. naturlige atferdstendenser og reaksjonsmønstre. Discus ™ er IKKE en personlighetstest. Analysen er kun en del av det samlede bildet av vedkommendes personlighet. Den kartlegger ikke intelligens, motivasjon, kunnskaper eller erfaring.

Discus ™ er en ipsativ analyse der man måler personen opp mot seg selv. Analysen er basert på utfylling av et adjektivbasert eller setningsbasert spørreskjema og består av 24 grupper (bokser) med 4 adjektiver (eller setningsbaserte utsagn) i hver gruppe. Du skal i hver av de 24 gruppene velge ett alternativ under «mest» og ett under «minst» kolonnen ut fra hva som beskriver deg mest og minst i den rollen du har valgt å fokusere på. Det betyr at du tvinges til å velge gjennom bruk av den velkjente forced choice (tvunget valg)-teknikken.
Det finnes ingen ”fasit”-svar, ”gode” eller ”dårlige” profiler eller ”riktige” eller ”gale” svar.

Analysen er i virkeligheten et slags speil. Den aksepterer de valg du gjør og reflekterer det tilbake til deg i form av en atferdsprofil. Atferdsprofilen danner deretter grunnlag for en samtale omkring de personlige egenskapene og er således et samtaleverktøy der indikasjonene skal bekreftes eller avkreftes.

Ansvarlig for oversettelse og tilpasning av Discus ™ til norske forhold er Helge Vårum, utdannet magister i psykologi og spesialist i klinisk psykologi NPF.
Kvalitative studier ift. validitet og normativ versjon er gjennomført ved Universitetet i Tromsø og publisert i Scandinavian Journal of Psychology, No. 5 – December 2001.
Kvalitative studier ift. reliabilitet er gjennomført av psykolog Karin Roodt ved Teknikon Natal i Sør-Afrika 1997.

Resultatene viser at validiteten – om Discus ™ måler det den utgir seg å måle – viser seg å være tilfredsstillende. ”Face”- validity – hvordan respondentene kjenner seg igjen i forhold til de indikasjoner på atferdstrekk som analysen gir, er høy. Begrepsvaliditeten – DISC-faktorenes indre konsistens og adjektivenes korrelering er høy.

Reliabiliteten – om Discus ™ måler det samme fra gang til gang – er høy. Det er her gjennomført en test-retest studie med 3 måneders mellomrom som oppnådde følgende korrelasjoner : D 0,728, I 0,645, S 0,730 og C 0,550 (Pearson produkt moment). Roodt vurderer ut fra P-verdi på 0.0001 at det kan konkluderes med 99,9 % pålitelighet at Discus ™ er reliabelt (pålitelig og sikkert).

Les mer om rapporten her:

http://www.ingentaconnect.com/content/bpl/sjop/2001/00000042/00000005/art00004