Disc Norge

Ledelse

Prosess i lederutvikling, ledelseskonsultering med begrepsapperatet disc

For å sitere Theodore Roosevelt: “Den viktigste enkeltfaktoren i formelen for suksess, er å vite hvordan man forholder seg til andre mennesker”.

Nettopp her ligger den viktigste suksessfaktoren og det viktigste konkurransefortrinnet for fremtidens organisasjoner. Dette er forskjellen som kommer til å utgjøre forskjellen på de organisasjoner som vil lykkes i å skape de beste resultatene kontra de som vil tape i konkurransen.

Det er i en erkjennelse av dette at følgende forslag til lederutviklingsprosess er utarbeidet.

DISC i ledelse handler om å legge atferd og atferdsforståelse inn som en viktig del av opplæringen og utviklingen av lederne.

Ledelse handler i stor grad om å få egne medarbeidere til å lykkes gjennom å tilrettelegge og tilpasse oppgaver og ansvar, motivasjon og kommunikasjon på en best mulig måte til den enkelte. Dette krever en høy grad av forståelse og kunnskap om både egen og andres atferd. Grunnleggende vil være at; “Jeg forstår, aksepterer og respekterer meg selv – Jeg forstår, aksepterer og respekterer andre”!

DISC i ledelse handler om å utvikle ledernes sosiale og relasjonelle ferdigheter ved :

  • Å bevisstgjøre den enkelte leder på sine egne styrker og begrensninger/ utviklingsområder og det å lede seg selv
  • Å se disse egenskapene i forhold til sin egen lederrolle og de utfordringer som ligger i å lede andre som ofte kan vxre veldig forskjellig fra en selv
  • Hvordan du med denne kunnskapen mest effektivt kan lede teamet
  • Hvordan man best kan selge inn og få aksept på sitt budskap hos mennesker med forskjellig atferdsstil.

For å kunne arbeide med bevisstgjøring og utvikling av menneskers relasjonelle ferdigheter, er organisasjonen avhengig av å velge seg et begrepsapparat og verktøy som er enkelt å bruke, lett å forstå og effektivt å kommunisere gjennom.

DISC som modell og begrepsapparat har alle disse egenskapene i seg og er med på å forklare årsaken til DISC-modellens store suksess og utbredelse. DISC er i dag verdens mest kjente og brukte begrepsapparat for å forstå og utvikle de sosiale og relasjonelle ferdighetene hos enkeltmennesker.

Dette er også årsaken til at vi har valgt å bruke DISC-modellen i denne utviklingsprosessen.

DISC i ledelse legges vekt på en grundig innføring i DISC som modell og felles begrepsapparat med fokus på praktisk bruk i egenutvikling, medarbeiderutvikling, ledelse/coaching, salg og teamutvikling.

Alle ledere med personalansvar bør tilføres kunnskap om DISC.

Fordelene vil være:

  • Alle ledere får et felles begrepsapparat for mer effektivt og profesjonelt å kunne rekruttere, lede og utvikle sine egne medarbeidere.
  • Alle lederne og etter hvert alle medarbeiderne vil “snakker samme sprak” og ha det samme begrepsapparatet i mellommenneskelig forståelse og respekt for hverandres ulikheter.
  • Den enkelte vil gjennom dette kommunisere og samarbeide bedre, få økt motivasjon og arbeidsglede og bli mer produktiv

Resultatet av dette blir økt resultatoppnåelse og økt inntjening for bedriften.

Org. psykolog E. Schein har formulert den problematikken en leder står overfor når vedkommende skal lede andre – i en oppstått vanskelig situasjon. Han hevder at det i all enkelhet er 2 avgjørende spørsmål lederen må avklare :

  • Hvilken situasjon har jeg nå foran meg?
  • Hva slags person/personer har jeg med å gjøre?

Og når du som leder har funnet svar på disse gjenstår bare det 3. momentet for å lykkes:

  • SELV å være fleksibel nok til å tilpasse deg situasjonen og personen/-e, slik at din tilnærming kan skape konstruktive resultater

Dette er hva et lederutviklingsprogram med bruk av DISC vil handle om.

Å lede seg selv.
Å lede andre.
Å lede teamet.
Å tilpasse seg jobbrollen.

Gjennomføring:

Enhver lederutviklingsprosess må skreddersys den enkelte organisasjons forutsetninger, behov og målsettinger. Det ovenstående er derfor kun ment som et forslag som enten kan gjennomføres i sin helhet eller i enkeltvise deler.

De ovenstående temaer er forslag som kan utvikles og bygges på. Både med ulike former for trening og cases laget ut fra reelle situasjoner og utfordringer lederne møter i sin egen avdeling/organisasjon. Det må ofte også arbeides med holdninger.

En lederutviklingsprosess med fokus på å utvikle ledernes sosiale og relasjonelle ferdigheter er noe som bør pågå over tid. Erfaringen tilsier også at programmet må være fleksibelt og kunne endres underveis.

Det anbefales videre at det gjennomføres individuelle coachsamtaler med hver enkelt leder etter de ulike ledersamlingene med fokus på oppfølging av de individuelle handlingsplaner.

Varighet 4 ganger 2 dager med individuell coaching mellom samlingene.

Oslo – Bergen – Stavanger – Trondheim