Disc Norge

Etiske rettningslinjer

Etiske retningslinjer for bruk av discus:
 1. Discus skal kun selges til og brukes av personer som gjennomgår vår obligatoriske brukeropplæring.
 2. Godkjente brukere har selvstendig ansvar for all databehandling, tolkning av analyser, tilbakemelding til kandidater, samt forsvarlig og forskriftsmessig oppbevaring av lagrede persondata. Analyseresultatet skal oppbevares slik at uvedkommende ikke har adgang til materialet og i tråd med bedriftens retningslinjer for oppbevaring av personopplysninger. Analysen skal behandles og oppbevares konfidensielt.
 3. Ved all intern bruk av Discus vil den godkjente bruker ha ansvaret for:
  • at aktuelle ledere og personalansvarlige behandler alle interne Discus-analyser på faglig og etisk forsvarlig vis
  • at det innhentes medarbeiders tillatelse før videre bruk av dennes analyser, og
  • at Discus-informasjonen benyttes som støtte i den enkelte medarbeiders utvikling.
 4. Medarbeider som gjennomfører Discus-analyse skal ha rett til :
  • eget gjennomsyn og samtale/tilbakemelding fra godkjent bruker der vedkommende gis mulighet til å bekrefte eller avkrefte de indikasjoner analysen gir.
  • å avgjøre hvilke deler av informasjonen i analysen som kan være åpen for innsyn.
 5. Ved bruk av Discus i en rekrutteringsprosess, skal skriftlig utskrift av atferdsanalysen aldri deles ut. Utskrift av atferdsanalysen skal kun brukes som forberedelse til et intervju.
 6. I forbindelse med rekruttering og/eller karriereutvikling har godkjent bruker ansvar for at analysen kun blir brukt som en del av den samlede informasjonen som vektlegges i forhold til den enkeltes kvalifikasjoner og egnethet.
 7. Discus-analysen gir kun indikasjoner om en persons atferdstrekk, og er ingen personlighetstest. Den skal oppfattes som en informasjonskilde best egnet til nærmere dialog om medarbeiderens atferdstrekk og –stil, samt implikasjoner i forhold til tilpasning til roller, oppgaver og funksjoner,- ikke som noen endelig “fasit”. Enhver som tar analysen skal informeres om at den kun er en del av det samlede bildet av hans/hennes personlighet. Analysen er kun ment som et utgangspunkt for en samtale.
 8. Det finnes ingen gode eller dårlige profiler eller riktige eller gale svar på analysen.
 9. Discus-analyser skal ikke, under noen omstendighet, benyttes som grunnlag for oppsigelser.
 10. Bedriften er selv ansvarlig for eventuelt å gjøre de nødvendige avtaler med partene i arbeidslivet.
 11. Leverandør har ingen reelle muligheter til å sikre seg mot uheldig eller uforsvarlig bruk. Uforsvarlig bruk vil bli påtalt og møtt med negative sanksjoner, – i alvorligere tilfeller med inndragning av bruksrettigheter. For å opprettholde min kompetanse på DISC og Discus og for å unngå kompetansesvikt i håndteringen av Discus, spesielt med hensyn til tolkning av profiler, kan ansvarlig kunderådgiver hos leverandør, om nødvendig, be om min deltagelse på en ny brukeropplæring som oppfriskning, dog uten å betale ny kursavgift.

  Dersom man etter deltagelse på en ny brukeropplæring fortsatt viser mangelfull viten om tolkning av profiler eller det kan påvises misbruk som fortsetter etter påtale, kan dette føre til inndragelse av bruksrettigheter for Discus og sletting av Discus Online brukerkonto. Man vil da få tilbakebetalt kjøpesummen.

 12. Softwaresupport og faglig konsulentstøtte skal, ved behov, søkes via leverandøren. Brukere som føler seg usikre på tolkning av en profil skal umiddelbart ta kontakt med leverandøren.
 13. Upålitelig, uheldig eller uforsvarlig bruk av Discus med negative konsekvenser for den det måtte gå ut over, vil i juridisk forstand, helt og fullt være den enkelte Discus-brukers ansvar.